Betingelser

Nedenstående almindelige betingelser skal finde anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.TEGNINGER OG BESKRIVELSE

Rettighederne til alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produkter eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Gummiartikler ApS til kunden tilhører Gummiartikler ApS. Modtagne tegninger og tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden samtykke fra Gummiartikler ApS anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af produkter. Uden samtykke fra Gummiartikler ApS må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres eller på anden måde bringes til trediemands kundskab

2. Rådgivning

Gummiartikler ApS rådgiver vore kunder ud fra vor bedste viden og erfaring samt oplysninger fra kunden. Gummiartikler ApS kan på ingen vis stilles ansvarlig, såfremt det på et senere tidspunkt gør sig gældende, at en anden løsning ville være foretrukket.

3. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Tilbud er bindende i 14 dage, når intet andet er angivet. Der tages forbehold for mellemsalg. Såfremt kunden ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Gummiartikler ApS standard specifikationer, må dette udtrykkeligt angives skriftligt. I modsat fald er Gummiartikler ApS ikke bundet af disse.

4. PRISER

De anførte priser i tilbud/ordre/ordrebekræftelse er ekskl. moms, fragt, emballage, samt told og andre afgifter. Der tages forbehold for prisreguleringer i form af valutariske ændringer, løn – og materialestigninger, indtil betaling har fundet sted, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser er som anført i fakturaen. Pkt. 17 i NL 92 fraviges hermed. Hvis intet er anført i fakturaen er betalingsbetingelserne 8 dage. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned. De leverede varer er Gummiartikler ApS ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

5. LEVERING, LEVERINGSTID OG FORSINKELSE.

Levering sker AB lager, medmindre andet er aftalt, og forsendelsen sker for kundens regning og risiko. leveringstidspunkter er omtrentlige, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Levering sker + / – 10 %, medmindre andet er udtrykkeligt angivet AB Gummiartikler ApS.

Der ydes ingen erstatning ved forsinket levering fra Gummiartikler ApS. Pkt. 13 og 14 i NL 92 fraviges hermed.

6. FORME OG ANDET HJÆLPEVÆRKTØJ, HERUNDER FORSIKRING.

Kundernes forme og hjælpeværktøj udformes for kundens regning og opbevares af Gummiartikler ApS så forsvarligt, som det er muligt for Gummiartikler ApS i 2 år fra leveringsdato. Vedligeholdelse af forme sker for kundens regning i henhold til aftale. Kunderne forsikrer selv deres forme og andet hjælpeværktøj. Gummiartikler ApS anvender ikke kundernes forme og hjælpeværktøj til andet end fabrikation af kundernes produkter.

7. RETURRET

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale og med fradrag af gebyr på 20 % af fakturabeløb. Returnering skal ske senest 14 dage efter levering. Specialfremstillede og anbrudsvarer, samt specielt hjemkøbte varer eller varer som er taget i brug eller beskadiget hos kunden kan ikke returneres. Returnering af varer sker for kundens regning og risiko.

8. MANGLER OG FORCE MAJEURE.

Gummiartikler ApS forbeholder sig ret til – i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter levering til kunden har fundet sted – at foretage afhjælpning eller omlevering af varer. Afhjælpning eller omlevering forudsætter, at kunden straks efter levering har reklameret skriftligt. Kundens omkostninger i forbindelse med afhjælpning såsom drift, avancetab og andre indirekte tab kan ikke gøres gældende over for Gummiartikler ApS. Der henvises tillige til pkt. 21-35 i NL 92. I force majeure situationen henvises til bestemmelserne i pkt. 37 i NL 92.

9. PRODUKTANSVAR

Gummiartikler ApS kan kun gøres ansvarlig for skade, som er indtruffet på varer eller arbejdsydelser leveret af os, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af Gummiartikler ApS, derunder vore medarbejdere. Hvis skade skulle opstå, betinges det dog, at der ikke indgår andre materialer end vore i et evt. færdigprodukt. Gummiartikler ApS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller tredjemand. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden pligtig til at holde Gummiartikler ApS skadesløs. Der henvises til pkt. 36 i NL 92.

10. NL 92 OG TVISTER.

I øvrigt gælder almindelige betingelser i henhold til NL 92 indenfor Danmark, Finland, Norge og Sverige, i det tilfælde, at ovenstående ikke er fyldestgørende, dog ikke hvis NL 92 udtrykkeligt er fraveget.

For retsforholdet mellem kunden og Gummiartikler ApS gælder danske retsregler. Værneting i tvister mellem kunden og Gummiartikler ApS er Sø- og Handelsretten i København.